آقای سیدمحمد حسینی نژاد

آقای سیدمحمد حسینی نژاد

Seyed Mohammad Hosseinineja

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سیدمحمد حسینی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی