آقای دکتر امید دیانی

دکتر امید دیانی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

آقای دکتر امید دیانی

Dr. Omid Dayani

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید دیانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه علوم و فناوری دامداری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of growth trait and Leptin gene polymorphism in Kermani sheep (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سرشاخه های گل محمدی در مقایسه با علوفه یونجه با استفاده از روش های In vitro و In situ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی خصوصیات شیمیایی ترکیب سیلاژ تفاله لیموترش و سطوح مختلف خرمای ضایعاتی در زمان های مختلف پس از سیلو کردن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
4 تاثیر اندازه ذرات جو سیلو شده و سطوح الیاف غیر علوفه ای بر مصرف مواد مغذی، فراسنجه های شکمبه ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 1
5 تاثیر پودر رازیانه در جیره استارتر بر عملکرد، سیستم ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 4
6 تاثیر تغذیه تفاله شیرین بیان سیلو شده با خرمای ضایعاتی بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی و تولید پروتئین میکروبی در بز رایینی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 1
7 تاثیر تغذیه سیلاژ خارشتر با خرمای ضایعاتی بر قابلیت هضم، تخمیر ، جمعیت پروتوزوآیی و سنتز پروتیین میکروبی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 3
8 تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپفوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن برههای پرواری کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
9 تاثیر جایگزینی علوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی کما بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی در گوسفند کرمانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
10 تاثیر سطوح متفاوت سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با خرمای ضایعاتی برمصرف خوراک، سنتز پروتیین میکروبی و فراسنجه های خون گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید های چرب امگا بر تولید مثل گاو شیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 اثر تفاله خرما بر تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی در گوسفند نژاد کرمانی (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
3 اثر مخمر (ساکارومایسیس سرویسیا) و تغذیه مرطوب بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت-سویا (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
4 ارزیابی و مقایسه خصوصیات فیزیکی تفاله انگورفراوری نشده و شده با قارچ نورسپورا سیتوفیلا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 استفادهاز بقایای پسته به منظور کاهش هزینه های تغذیه دام و اهمیت آن در فرآوری محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
6 امکان بهبود روش های جمع آوری و استفاده بهینه از ضایعات نان در تغذیه دام و طیور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
7 بررسی تاثیر منابع مختلف کربوهیدراتی با نرخ تجزیه پذیری متفاوت برpH غلظت آمونیاک در شکمبه و عملکردگاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
8 بررسی فراوری کاه گندم با قارچ پلوروتوس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
9 بررسی نقش متابولیکی و شناسایی میکروب های شکمبه با تکنیک Real Time PCR (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
10 پیامد آزاد کردن پروبیوتیک ها در روده ی حیوانات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
11 تاتیر تغذیه پنبه دانه کامل برجمعیت پروتوزوآ، اسیدیته وغلظت ازت آمونیاکی شکمبه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
12 تاثیر پروتیین خام زیاد جیره بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 تاثیر سطح پروتئین خام جیره در مرحله دوم خشکی و اوایل شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
14 تاثیر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر تجزیه پذیری پروتیین خام و پتانسیل تولید گاز سیلاژ تفاله پونه کوهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
15 تاثیر عمل آوری تفاله پرتقال با مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
16 تاثیر فرآوری کاه گندم با قارچ پلوروتوس فلوریدا بر قابلیت هضم مواد مغذی، تغییرات وزن و امتیاز وضعیت بدن و وزن تولد برهها در میش های آبستن نژادکرمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
17 تاثیر مخمر ها به عنوان نمونه ای از ع فالیت پروبیوتیک ها در گونه های تک معده و نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
18 تاثیرتغذیه جیره دارای گردوی ضایعاتی بر برخی فرآسنجه های خونی بره های نر نژاد کرمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 تأثیر پنبه دانه کامل و سطح پروتئین خام بر پارامتر های ساختمانی شکمبه بره های نر کرمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
20 تأثیر پنبه دانه کامل و سطح پروتئین خام بر عملکرد بره های نر کرمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
21 تأثیر پنبه دانه کامل و سطح پروتئین خام بر قسمت های آلایشی بره های نر کرمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
22 ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری سرشاخه خرمای عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 تعیین ارزش غذائی پوست سبز پسته عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
24 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی خرما (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
25 تعیین قابلیت هضم آزمایشگاهی (In‐vitro) تفاله لیمو ترش عمل آوری شده با مخمر ساکارومایسز سرویسیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
26 کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت پرورش گاو شیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
27 کنترل کوکسیدیوز و کوکسیدیاهای مختلف جوجه در تکنولوژی های انتخابیدر نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
28 مزایای استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در تولید محصولات لبنی تخمیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
29 مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع گندم، فرآیند کردن، اسید سیتریک و مکمل فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین و فسفر جیره های بر پایه گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
30 مطالعه ارزش تغذیه ای خرمای کامل ضایعاتی بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی