آقای دکتر امید دیانی

آقای دکتر امید دیانی

Dr. Omid Dayani

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید دیانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه علوم و فناوری دامداری