آقای دکتر عبدالمجید جلائی

آقای دکتر عبدالمجید جلائی

Dr. Abdolmajid Jalaee

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالمجید جلائی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه توسعه و سرمایه