آقای پروفسور مهدی رجبعلی پور

آقای پروفسور مهدی رجبعلی پور

Prof. Mehdi Rajabali Pour

استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور مهدی رجبعلی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیر افتخاریدوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی