آقای دکتر مهدی افخمی نیا

دکتر مهدی افخمی نیا دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

آقای دکتر مهدی افخمی نیا

Dr. Mehdi Afkhaminia

دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی افخمی نیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه