آقای دکتر عادل سی و سه مرده

آقای دکتر عادل سی و سه مرده

Dr. Adel Siosemarde

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عادل سی و سه مرده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه پژوهش های گندم