آقای دکتر عادل سی و سه مرده

دکتر عادل سی و سه مرده دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

آقای دکتر عادل سی و سه مرده

Dr. Adel Siosemarde

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عادل سی و سه مرده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه پژوهش های گندم

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (.Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
2 اثرات تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
3 اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های گندم دوره: 1، شماره: 1
4 اثرتنش خشکی برتبادلات گازی پروتیین های محلول برگ و میزان کلروفیل دراکوتیپهای گندم سرداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
5 ارزیابی تاثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
6 ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های گندم دوره: 1، شماره: 1
7 تاثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های گندم دوره: 1، شماره: 1
8 تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
9 سرعتو مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد کربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
10 غربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
11 واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر میزان پروتئینهای محلول برگ و پرولین در ژنوتیپهای(Cicer arientinum L.) نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
2 اثر تنش خشکی بر هدایت روزنهای و پرکسیداسیون لیپیدها در تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arientinum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
3 اثر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر برخی شاخصهای رشدی سیبزمینی Solanum tuberosum (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
4 اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
6 اثر غلظت تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه برکالوس زایی دو رقم توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر کاربرد کود بر صفات فیزیولوژیک گندم در دو سطح آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 ارزیابی اثر تنش خشکی بر سرعت و دوام پرشدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
10 ارزیابی اجزاء عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
11 ارزیابی ارقام گندم حساس و مقاوم به خشکی از لحاظ قابلیت استخراج آب از خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
12 ارزیابی برخی شاخص های فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلو (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 ارزیابی تحمل به خشکی گندم با استفاده از تجزیه شاخصهای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امراهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl و Triticum dicoccoides Aschers) با استفاده از نشانگرریز ماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی تحت دوره های مختلف آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
16 ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در 19 ژنوتیپ نخود(Cicer arientinum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
17 بررسی اثر درازمدت شوری بر میزان پروتئی نهای محلول و فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم تو تفرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
18 بررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی توانایی ژنتیکی ارقام گندم نان در جذب عناصر آهن، روی، مس و منگنز (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
21 بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی (زباله و فاضلاب) در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی(زباله و فاضلاب)در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 تاثیر برخی کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخوددیم بهاره درمنطقه جوانرود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
24 تاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه سیبزمینیتحت آبیاری قطرهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
25 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکردآفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 تاثیر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سیبزمینی Solanum tuberosum (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
28 تأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای رقم MV500 در کشت دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
29 تأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم MV500 در کشت دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
30 تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شذت های مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
31 تغییرات فعالیت آسکوربات پر اکسیداز در ژنوتیپ های نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
32 کاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
33 مقایسه اکوتیپ های سرداری و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار