آقای دکتر حسین نظم فر

دکتر حسین نظم فر دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و عضو هیئت علمی دانشگاه اردبیل

آقای دکتر حسین نظم فر

Dr. Hossein Nazmfar

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و عضو هیئت علمی دانشگاه اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین نظم فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل پراکنش تصادفات جاده ای منجر به فوت با رویکرد اقلیمی مطالعه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 103
2 ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر شدت های مختلف زلزله مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
3 ارزیابی تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
4 ارزیابی رقابت پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه به لحاظ برخورداری از زیرساخت های حمل و نقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 1
5 ارزیابی سکونتگاه های شهری استان گلستان با رویکرد شهر سالم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
6 ارزیابی و تحلیل عمران پذیری روستایی (مورد مطالعه: نقاط روستایی شهرستان نیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 7
7 ارزیابی وضعیت و جایگاه استان های ایران از منظر شاخص های توسعه حمل ونقل جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 100
8 باز سازی شرایط اکوژئومورفولوژی دیرینه و عهد حاضر دریاچه زریوار بر اساس ویژگی های دیاتومه ها و تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
9 بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل محیطی- مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
10 بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل محیطی- مکانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
11 بررسی وضعیت رقابت پذیری اقتصادی شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 20
12 تحلیل توسعه فضایی شهر اردبیل در دوره زمانی 1335-1390 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 5
13 تحلیل فضایی رقابت پذیری استان های ایران با استفاده از تکنیک ادغام (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
14 سطح بندی توسعه یافتگی بر مبنای شاخص های حمل ونقل جاده ای مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
15 سطح بندی سکونتگاه های شهری استان گلستان از لحاظ شاخص های شهرسالم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
16 سنجش میزان برخورداری شهرستانهای استان خوزستان از شاخص های توسعه با استفاده از تکنیک ادغام (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
17 سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
18 نابرابری فضایی درجه توسعه شهرستان های استان خوزستان با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین راهبرد توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی شهر چمستان با تاکید برمحیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
3 احیای بافت فرسوده شهری گامی در جهت رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
4 ارائه راهکارهای جهت توسعه گردشگری روستای موئیل از توابع شهرستان مشکین شهر با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
5 ارزشیایی محل دفن مواد زائد جامدشهری به روش غربال منطقهای و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 ارزیابی آسیب پذیری وارده به شهر در برابر زلزله براساس مدل ANP FUZZY (مطالعه مورد: منطقه 9شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
7 ارزیابی آسیب پذیری وارده به شهرها در برابر زلزله براساس مدل تحلیل شبکه ای (نمونه مورد: منطقه 9 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
8 ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای شهری به روش ماتریس RIAM مطالعه موردی: شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
9 ارزیابی توزیع خدمات عمومی از منظر عدالت فضایی در محلات منطقه 2 شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
10 ارزیابی توزیع کاربری فضای سبز با تاکید بر عدالت فضایی در راستای توسعه پایدار شهری(نمونه موردی: مناطق شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
11 ارزیابی توسعه محله ای با رویکرد برنامه ریزی محله مبنا نمونه موردی اردبیل محله عالی قاپو (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
12 ارزیابی زیست پذیری شهر بوکان به لحاظ شاخص های اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
13 ارزیابی سلسله مراتب شهری استان خوزستان طی سالهای 1355تا1385 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
14 ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری شهری با تاکید بر شاخص های طبیعی (مطالعه موردی:شهرستانهای استان کهگیلویه وبویراحمد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
15 ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری با تاکید بر شاخص های زیست محیطی- دسترسی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
16 ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 ارزیابی عدالت در توزیع خدمات آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار(نمونه مورد مطالعه:منطقه 3 شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
18 ارزیابی عدالت فضایی در توزیع مراکز آموزشی در مناطق شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
19 ارزیابی کاربری های شهری در الگوی شهر اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
20 ارزیابی کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی بافت فرسوده شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
21 ارزیابی مسجد در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
22 ارزیابی مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر ملارد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
23 ارزیابی مولفه های الگوی شهرسازی اسلامی- ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
24 ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنین مسکن مهر از محیط مسکونی (نمونه موردی: پیله سحران اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
25 ارزیابی نقش مشارکت در توسعه پایدار شهری نمونه موردی اردبیل محله عالی قاپو (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
26 ارزیابی و تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 ارزیابی وضعیت پایداری اجتماعی - فرهنگی موردی : محله گلشن سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
28 ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان پاوه در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
29 ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان با استفاده ازروش ویکور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
30 استراتژی توسعه شهری CDS رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
31 استفاده از انرژی های نودرجهت تکریم محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
32 الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار با تاکید بر رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
33 الگوی گسترش افقی شهر، علل، گونه شناسی، مشخصات، ابعاد، پیامدها و پیشینه آن در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
34 امکانسنجی مناطق مستعد گردشگری شهری مطالعه موردی (شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
35 بررسی پایداری حقوقی فضای سبز بافت مرکزی شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
36 بررسی تأثیر اقتصادی درآمدهای انرژی نفتی )بیماری هلندی( بر روند شهرنشینی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
37 بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی ساکنین بر میزان مشارکت آن ها در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر ملارد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
38 بررسی تغییرات سطح آب دریاچه ی زریوار با استفاده از تکنیک سنجش از دور، GIS و شواهد رسوب شناسی بین سال های 2003-2011 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
39 بررسی توزیع فضایی خدمات شهری در سطح نواحی شهر بناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
40 بررسی رابطه توسعه پایدارشهری وحکمرانی مطلوب شهری: نمونه موردی منطقه دو اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
41 بررسی روند تغییرات شدت بارندگی با توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
42 بررسی شاخص های اسکان غیر رسمی نمونه مورد مطالعه: باغ نجاتی بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
43 بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری با تاکید بر شاخص های اجتماعی- اقتصادی با استفاده از روش آنتروپی شانون ،مدل ویکور و GIS) مطالعه موردی مناطق چهارگانه ارومیه( (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
44 بررسی محدودیت های عوامل طبیعی در توسعه ی فیزیکی-کالبدی شهرها ازبا استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مطالعه موردی:مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
45 بررسی مفهوم کیفیت محیط مسکونی درطرح مسکن مهرنمونه موردی :مسکن مهر مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
46 بررسی منشاء ریزگردها و چالش های زیست محیطی آن و ارائه راهکار مقابله با طوفان های گرد و غباری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
47 بررسی نقش برنامه ریزی محله مبنا در توسعه پایدار شهر اردبیل نمونه موردی: محله عالی قاپو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
48 بررسی نقش شهرداریها در پدافند غیرعامل شهری مورد مطالعه: ساخت و ساز و مسکن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
49 بررسی نقش فضاهای عمومی شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
50 بررسی نقش و کاربرد فناوری های در توسعه منطقه ای و مدیریت امایش سرزمین (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
51 بررسی و ارزیابی گردشگری بازار سنتی نمونه همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
52 بررسی و تحلیل تأثیر پراکنده رویی بر نابودی باغات و اراضی بایر منطقه یک تهران و راهبردهای کاهش آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
53 بررسی و تحلیل درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
54 بررسی و تحلیل درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان غربی با تکنیک تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
55 بررسی و تحلیل شاخص های توسعه انسانی در کشورهای جهان اسلام با تاکید بر کشور ایران(براساس گزارش 2016 سازمان ملل) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
56 بررسی و تحلیل معیارهای اجتماعی- اقتصادی، محیطی وکالبدی (رضایتمندی در محیط های مسکونی )نمونه موردی : مسکن مهر مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
57 بررسی و تحلیل نقش شهر فشرده در ایجاد شهر پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
58 بررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان،با استفاده از مدل کمی تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
59 بررسی وضعیت فضای سبز شهری با استفاده از توابع تحلیلی ARC GIS مطالعه موردی: شهر سراب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
60 برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم شهری و ناحیه ایمطالعه موردی : شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز
61 برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهری با استفاده از تحلیل SWOT (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
62 بهره وری سازمان های همگام بافناوری های نوین درگروه توجه اساسی به امور آموزشی وپژوهشی (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
63 بهسازی شریان های حیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
64 پایش تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه با پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
65 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی و سیلگیری با مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قوریچای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
66 تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک و نقش آن درتعادل بخشی ناحیه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
67 تحقق شهرخلاق راهبردی نو در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
68 تحلیل ساختار فضایی شهر تک هسته ای و چند هسته ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
69 تحلیل شاخص های توریسم پایدار شهری با استفاده از مدل (ANP) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
70 تحلیل شکاف درفرایند توسعه چندبعدی شهرستان لرستان با مدل HDI و مدل موریس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
71 تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی و میزان توسعه یافتگی نواحی منطقه یک شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
72 تحلیل کیفیت ذهنی دانش آموزان دختر سوم متوسطه ناحیه یک آموزش پرورش شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
73 تحلیل نا برابری های فضایی درون شهری در برخورداری از خدمات عمومی شهری در راستای توسعه پایدار (مورد مطالعه:نواحی 7گانه مراغه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
74 تحلیل نابرابری های توسعه پایدار مناطق شهری از منظر عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری (مورد مطالعه:مناطق ده گانه شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
75 تحلیل و ارایه الگوی بهینه فضای سبز در سطوح شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری(MCDM) مطالعه موردی: شهر سراب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
76 تحلیل و بررسی میزان نخست شهری در استان خوزستان طی سال های 1355-1385 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
77 تحلیلی از وضعیت توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخش کشاورزی و بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
78 تحلیلی از وضعیت شکاف در فرایند توسعهیافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک شاخصهای بهداشتی درمانی و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
79 تحلیلی بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکرد ITS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
80 تحلیلی بر پیامدهای زیست محیطی،گردوغبار با تاکید بر بخش سلامت (مطالعه موردی:شهر سردشت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
81 تحلیلی بر تاثیرات اکولوژیکی در ابعاد توسعه شهر با استفاده ازمدل Swot نمونه موردی محله ابراهیم آباد شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
82 تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از آنالیز تاکسونومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
83 تحلیلی بر عوامل پراکنده رویی و روند رشد فیزیکی منطقه یک تهران با استفاده از مدل های آنتروپی و هلدرن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
84 تحلیلی بر هویت شهرهای خلاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
85 تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری شهرستان خرم آباد با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
86 توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی شهر شوش کوی وهب) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
87 توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر مشارکت اجتماعی مطالعه موردی شهر شوش کوی وهب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
88 حفاظت ، صیانت و توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
89 دستیابی به سرانه فضای سبز شهری متناسب با نیازمندی های محیطی و اجتماعی مطالعه موردی:منطقه 8 شهرداری تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
90 رابطه کیفیت زندگی شهری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
91 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
92 رتبه بندی شهرستان های استان کردستان از لحاظ خدمات زیربنایی روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
93 رشد هوشمند شهری با نگرش توسعه درونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
94 رضایتمندی از محیط مسکونی در بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
95 رویکرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
96 سطح بندی استان های کشور از لحاظ جرم خیزی (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
97 سنجش پایداری هویت شهروندی موردی:محله شهرک ارشاد و عباس آباد بالا سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
98 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان از لحاظ شاخص فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
99 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان با تاکید برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
100 سنجش درجه توسعه یافتگی صنعتی (مطالعه موردی: شهرستانهای استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
101 سنجش سطوح توسعه در لرستان به تفکیک شاخصهای آموزشی و زیربنایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
102 سنجش کیفیت زندگی منطقه 2 شهراردبیل بااستفاده ازمدل SAW (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
103 سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافتهای تاریخی از شاخصهای کیفیت زندگی نمونه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
104 شاخص های توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
105 شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای غلط رانندگی (نمونه موردی: شهراردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
106 شهر الکترونیک (شهر،شهروند و شهرداری هوشمند) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
107 ضرورت استفاده از GIS در برنامه ریزی فضایی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
108 ضرورت استفاده از GIS در برنامه ریزی فضایی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
109 ضرورت استفاده از GIS در مدیریت بهینه منابع آب ( مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر مرند) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
110 علل شکل گیری اسکان غیرسمی در شهر بجنورد نمونه موردی: باغ نجاتی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
111 عناصر و عوامل انسانی موثر در توسعه فیزیکی شهر بوکان (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
112 عوامل تهدید کننده زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
113 فضاهای سبز شهری و تاثیر آن در بهبود و ارتقای کیفیت زندگی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
114 فن آوری های نوین و آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
115 کاربرد سنجش از دور وGIS در مکانیابی محل دفن پسماند شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
116 کاربرد فن آوری های نوین (RS&GIS) در استخراج کاربری های اراضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
117 کاربرد فناوری های نوین در مدیریت بهینه محیط زیست مراکز شهری کلانشهرها مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی
118 کیفیت زندگی شهری، ابعاد، شاخصها ودیده گاهای مربوط به کیفیت زندگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
119 کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
120 مدیریت فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
121 مدیریت و آنالیز شبکه توزیع آب با استفاده از GIS شهر مورد مطالعه : بستان آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
122 مشارکت اجتماعات محلی در بافت فرسوده شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
123 مشارکت در بافت فرسوده، شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
124 مشارکت مردمی حلقه مفقوده درشهرسازی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
125 مقاوم سازی و مدیریت بحران (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
126 مقایسه تطبیقی رضایتمندی از محیط مسکونی در نوسازی بافت فرسوده و اسکان غیر رسمی نمونه موردی: اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
127 مقایسه رضایتمندی از محیط مسکونی در انواع بافت شهری مطالعه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
128 مقایسه رضایتمندی از محیط مسکوین دربافت فرسوده نمونه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
129 مقایسه روش های برآورد حداکثر دبی بارش در دوره بازگشت های مختلف جهت کنترل صیدا به شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
130 مکانگزینی بهینه محلهای اسکان موقت بعد از زلزله با تأکید بر کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS (مونه موردی: شهر تکاب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
131 مکانیابی مکانهای مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از الگوریتم منطق فازی و بولین (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
132 مهندسی مجدد واحدهای آموزشی و پژوهشی در سازمان ها مبتنی بر فناوری ارتباطات واطلاعات (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
133 نظام شهری متعادل و نقش آن در توسعه متوازن مناطق مطالعه موردی:استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
134 نقدی برتوسعه فیزیکی - کالبدی شهرمشگین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
135 نقش GIS در مدیریت بهینه تاسیسات آب و فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
136 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
137 نقش شهرهاى جدید درایجاد تعادل منطقه اى (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
138 نقش شهرهای متوسط در توسعه و تعادل منطقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
139 نوسازی و بازسازی شریان های حیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
140 واکاوی مفاهیم اصول استراتژی توسعه شهریCDS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری