آقای آرش امرایی

آرش امرایی

آقای آرش امرایی

Arash Omarayee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای آرش امرایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازفصلنامه قندپارسی
مدیر مسئولفصلنامه قندپارسی