آقای دکتر وحید رحمانی

دکتر وحید رحمانی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر وحید رحمانی

Dr. Vahid Rahmani

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید رحمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور گروه اتاق عمل و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران آذر 1397