آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

دکتر ابراهیم حشمت دهکردی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

Dr. Ebrahim Heshmat dehkordi

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب، تهران مهر 1388