آقای دکتر سید ابوالقاسم حسینی

دکتر سید ابوالقاسم حسینی استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر سید ابوالقاسم حسینی

Dr. Seyed Abolghasem Hosseini

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید ابوالقاسم حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله اصول بهداشت روانی