خانم سعیده شعاری نژاد

سعیده شعاری نژاد دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

خانم سعیده شعاری نژاد

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سعیده شعاری نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه فیزیک کاربردی