دکتر محمد علی بابایی زکیلکی

دکتر محمد علی بابایی زکیلکی دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر محمد علی بابایی زکیلکی

دانشیار دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر محمد علی بابایی زکیلکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمدیریت برند